Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

 • Najczęściej zadawane pytania

  Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazują Prezesowi UKE informacje o kanałach technologicznych oraz ich przebiegu, wykorzystując system teleinformatyczny obsługujący PIT. W tym celu zakładają poprzez Platformę Usług Elektronicznych UKE konta swoich organizacji oraz składają, wykorzystując PUE, wnioski o dostęp do systemu PIT dla członków swojego personelu upoważnionych do przekazywania w/w informacji. Po otrzymaniu przez członków personelu danych dostępowych do systemu PIT, mogą oni przekazywać do tego systemu informacje określone obowiązującymi przepisami, wykorzystując narzędzia udostępniane przez system PIT.

  Zgodnie z przepisem art. 29d ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa przekazują Prezesowi UKE informacje o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały określającej te stawki. Zgodnie z przepisem §6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego, stawki opłat należy wprowadzić bezpośrednio do systemu PIT, wykorzystując do tego celu udostępniane w systemie formularze elektroniczne obsługujące czynność wprowadzania stawek, zgodne ze wzorem określonym w/w rozporządzeniem.

  Dostęp do pełnego zakresu informacji utrzymywanych w Punkcie informacyjnym do spraw telekomunikacji (z wyłączeniem informacji służących administrowaniu systemem PIT) może otrzymać każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny spełniający kryteria określone definicją z art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą dodatkowo korzystać z podstawowych narzędzi analitycznych tego systemu. Dostęp do informacji utrzymywanych w PIT, w zakresie odpowiadającym zakresowi informacji przekazywanych do systemu, otrzymują podmioty określone przepisami art. 29c, art. 29d ust. 1 – 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

  System realizuje również nie wymagający logowania dostęp do szeregu mapowych warstw informacyjnych udostępnianych publicznie przez rejestry i portale mapowe, zarówno urzędowe jak i społeczne.

  Po zalogowaniu w portalu mapowym należy przejść do panelu zarządzania. W części „Zarządzanie zasobami” znajduje się opcja „Wprowadź dane o planowanej lub istniejącej infrastrukturze”, gdzie jest możliwość przekazania informacji o infrastrukturze w różnych formatach danych (SHP, GML, KML, GPX, GeoTIFF, GeoJSON, DXF, CSV). Ponadto Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zapewnia możliwość zasilenia danymi  z bezpiecznej lokalizacji sieciowej (np. FTP), czy poprzez konfigurację połączenia do bazy zewnętrznej.  W ramach narzędzia służącego do przekazywania informacji jest możliwość wyboru czy są to dane opisujące infrastrukturę istniejącą, czy plany inwestycyjne oraz wybór typu danych: punktowe, liniowe i powierzchniowe.

  Zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych operator sieci jest zobowiązany udostępnić informacje dotyczące infrastruktury technicznej ubiegającemu się o to przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który chce na danym obszarze realizować szybką sieć telekomunikacyjną. Jeżeli jednak operator sieci przekaże takie informacje do PIT to zgodnie z ust. 5, może odmówić ich udostępniania, w zakresie, w jakim są one dostępne za pośrednictwem punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji.

  Informacje dostępne  w Puncie Informacyjnym ds. Telekomunikacji można przeglądać online (zarówno dane atrybutowe, jak i geometryczne), a także wyeksportować i zapisać na prywatnym komputerze. PIT umożliwia zapis danych w różnych formatach. Dane atrybutowe można zapisać do pliku tekstowego, pdf, docx, xlsx czy csv natomiast dane geometryczne eksportowane są w formatach gml, dwg, dxf, dgn oraz shapefile. Możliwość pobrania takich danych dostępna po wcześniejszym zalogowaniu się, jest nieodpłatna i uzależniona od profilu organizacji do jakiej należy dany użytkownik.

  W PIT dostępne jest narzędzie pozwalające drukować mapy oraz zapisywać je do pliku. Jeśli użytkownik chce może wygenerować mapę, skomponowaną według jego preferencji na podstawie warstw dostępnych w portalu mapowym. Za pomocą dostępnego narzędzia użytkownik ma możliwość m.in. nadać tytuł swojej mapie, opis, ponadto wybrać i osadzić w  rysunku mapy dodatkowe elementy graficzne jakie mają się na niej znaleźć (legenda, skala, kierunek północy). Użytkownik ma możliwość wyboru wielkości arkusza wydruku i układu strony.

  Dane w bazie buforowej przechowywane są przez 90 dni.

  Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku danych przekazywanych do PIT przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ten wynika z art. 29d ust. 4 pkt 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w związku z powyższymi regulacjami, zgoda osób, których dane te dotyczą, na przekazanie ich w PIT nie jest wymagana.

  Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przekazanie danych ww. podmiotu wynika z obowiązków nałożonych na niego w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Biorąc pod uwagę powyższe regulacje należy zauważyć, że przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową musi wykonać ciążący na nim obowiązek polegający na przekazaniu wszystkich wymaganych prawem danych, nawet jeśli stanowią one dane osobowe.

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych infrastrukturą techniczną jest każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

  a) kabli, w tym włókien światłowodowych,

  b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

  c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych.

  Nie ulega wątpliwości, że nie przekazuje się informacji o elementach należących do jednej z kategorii wskazanych w ww. literach a-c. Natomiast w pozostałych przypadkach, ocenę tego czy dane dotyczące danego elementu wymagają przekazania w ramach PIT, należy pozostawić zarządcom dróg. W każdym przypadku zarządca drogi powinien dokonać oceny, czy elementy infrastruktury służące przyłączeniu danego rodzaju medium do nieruchomości mogą zostać wykorzystywane do umieszczania w nich lub na nich elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej. Po dokonaniu takiej oceny podmiot decyduje o przekazaniu lub nieprzekazaniu danych.

  Sposób przekazywania danych do PIT został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozporządzenie to weszło w życie 28 listopada 2019 r., w związku z czym przekazaniu podlegają dane o infrastrukturze technicznej dla której zarządca drogi wydał decyzję 28 listopada 2019 r. lub po tej dacie. Informacji o decyzjach wydanych przed 28 listopada 2019 r. nie przekazuje się.

  Dla potrzeb zbierania informacji w PIT pojedyncza mikrorura powinna być traktowana jako inna obudowa przewodu.

  Dla potrzeb zbierania informacji w PIT zagnieżdżenie mikrorurek w kanalizacji pierwotnej powinno być traktowane jako obudowa przewodu – kanalizacja kablowa.

  Dla potrzeb zbierania informacji w PIT mikrokanalizacja wielootworowa powinna być traktowana jako prefabrykowana wiązka mikrorur.

  Przepis wskazujący na obowiązek przekazania przez zarządców dróg danych o kanałach technologicznych wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. Pierwszy raz informacje o wszystkich istniejących kanałach technologicznych należało przekazać do 1 października 2016 r., natomiast po tej dacie obowiązuje termin 30 dni od daty ukończenia budowy kanału technologicznego. Z powyższego wynika, że obowiązkiem zarządcy drogi jest przekazanie Prezesowi UKE informacji o wszystkich kanałach technologicznych, a następne aktualizowanie tych danych w terminie 30 dni od powstania nowego kanału technologicznego.

  Należy zauważyć, że w przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, Prezes UKE jest zobligowany do skierowania do zarządcy drogi wezwania do przekazania danych w określonym terminie, a w przypadku uchybienia temu terminowi, obarczenia zarządcy drogi karą w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji.

  Jednocześnie uwagi wymaga, że zarządca drogi wypełnia ustawową definicję operatora sieci, w związku z czym ciąży na nim obowiązek przekazania danych określonych w ustawie, w tym również w zakresie kanałów technologicznych, w terminie do 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

  Jeżeli dana osoba została dodana w PUE jako przedstawiciel lub administrator kilku organizacji, w kontekście każdej z nich może złożyć wnioski o dostęp do PIT. Na podstawie tych wniosków zostaną przyznane uprawnienia. Na przykład użytkownik złożył wniosek o dostęp do PIT w kontekście organizacji A oraz drugi wniosek o dostęp do PIT w kontekście organizacji B (organizacje A i B mają różne NIP). W ramach organizacji A użytkownik musi wprowadzić tylko stawki opłat za zajecie pasa drogowego, natomiast w kontekście organizacji B przekazać informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych. Po zalogowaniu się w systemie użytkownik wybiera swój login (w prawym górnym rogu) i z rozwijalnej listy wybiera organizację w ramach której chce przekazać informacje, tym samym użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy podmiotami.

  Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, podmiotem obowiązanym do przekazania danych w zakresie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego jest właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa.

  Jednostka samorządu terytorialnego może powierzyć wykonywanie swoich zadań innym podmiotom. Jeśli zadanie przekazania informacji o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego zostanie powierzone zarządcy drogi, to będzie on do tego upoważniony, jednak nie jako zarządca drogi, a jako podmiot działający w imieniu danej jednostki samorządu. Jeśli zadanie przekazania informacji o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego zostanie powierzone zarządcy drogi, to wybrany pracownik Zarządcy drogi będzie mógł to zrobić pracując w kontekście danej jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu przedstawiciel zarządcy drogi powinien:
  - zostać przypisany jako przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego w PUE przez administratora danego podmiotu (JST),
  - złożyć wniosek o dostęp do PIT w kontekście jednostki samorządu terytorialnego, wybierając rolę: jednostka samorządu terytorialnego.
  Po nadaniu uprawnień użytkownik będzie miał możliwość pracy w dwóch kontekstach: zarządca drogi i jednostka samorządu terytorialnego.

  Nie, jeśli dany podmiot nie dysponuje danymi, które zbiera się w systemie PIT, nie jest obowiązany do przekazania żadnej informacji w tym zakresie.

  Oświadczenie o nieposiadaniu infrastruktury oraz nieświadczeniu usług wymagających sprawozdania przekazuje się w ramach innej sprawozdawczości prowadzonej w Systemie Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS).

  W plikach CSV zawierających obiekty punktowe geometria może być zapisana w dwóch kolumnach X oraz Y (odpowiednio długość i szerokość geograficzną). W takim przypadku przy wczytywaniu danych należy wybrać opcję XY, a następnie wskazać właściwe kolumny.

  Ponadto dla wszystkich rodzajów obiektów istnieje również możliwość zapisania geometrii w jednej kolumnie jako tzw. WKT (Well-Known Text). W praktyce są to pary współrzędnych zapisane z separatorem (przecinek) - w zależności od typu geometrii stosowany jest następujący zapis:

  - "POINT (21.54 52.47)"

  - "LINESTRING (21.54 52.47, 22.23 53.22)"

  - "MULTIPOLYGON (((21.54 52.47, 22.23 53.22, 22.55 53.44, 21.54 52.47)))"

  Ważne aby plik CSV zawierał jeden rodzaj geometrii – system uniemożliwia wczytanie plików zawierających jednocześnie punkty, linie, poligony. Należy również pamiętać o konieczności zastosowaniu cudzysłowów.

  System PIT, przy wczytywaniu danych, próbuje automatycznie rozpoznać zastosowany w pliku układ współrzędnych. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem użytkownik musi wybrać jeden z układów obowiązujących na terenie Polski lub układ współrzędnych geograficznych.

  Jeżeli użytkownik posiada w swoich danych współrzędne w postaci np. 20.23113 (dwie cyfry przed przecinkiem) wskazuje to na współrzędne geograficzne należy zatem wybrać układ WGS84.

  Z kolei jeżeli dane pochodzą z zasobów geodezyjnych najczęściej zastosowanym układem współrzędnych będzie jedna z czterech stref układu współrzędnych PL2000. W zależności od powiatu, którego dotyczą dane należy wybrać strefę z wykorzystaniem zamieszczonej poniżej mapy poglądowej.

  Istnieje również możliwość, że dane dotyczą większego obszaru, a zastosowany w nich układ współrzędnych to PUWG92.

  Skutkiem niewłaściwego wyboru układu współrzędnych będzie wyświetlenie danych na mapie w niewłaściwym miejscu.

  Zgodnie z treścią ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w omawianym zakresie zarządca drogi przekazuje do PIT jedynie te dane, które posiada w postaci elektronicznej. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 107 § 1 pkt 8 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja organu może być wydana również w formie dokumentu elektronicznego.

  Jeśli decyzja zarządcy drogi została wydana w „formie papierowej”,  nie ma on obowiązku przekazania danych z decyzji w PIT.

  Do przekazania informacji o adresie swojej strony internetowej w przypadku zamieszczenia na niej warunków zapewnienia dostępu do nieruchomości oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej obowiązani są wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej. Jeśli jednostka samorządu terytorialnego należy do którejś z wymienionych powyżej kategorii, zobligowana jest do przekazania danych we wskazanym powyżej zakresie.

  W załączonym pliku znajdują się informacje dotyczące wartości, wynikających z Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego, które należy stosować w systemie PIT. Wartość i kod wartości można używać zamiennie.

  Plik do pobrania

  Podstawowe informacje o sposobie przygotowania danych o infrastrukturze technicznej dostępne są w instrukcji wprowadzania danych CAD. Szczegółowych informacji o eksporcie danych z plików projektowych przygotowanych w oprogramowaniu typu CAD należy szukać w dokumentacji użytkowej eksploatowanego oprogramowania i na stronach internetowych pomocy technicznej producentów oprogramowania.

  Aby zweryfikować przekazane dane w portalu mapowym należy:

  1. wybrać warstwę aktywną,
  2. otworzyć tabelę atrybutów,
  3. utworzyć filtr (narzędzie Filtruj) po nazwie swojej organizacji (zalecamy użycie operatora ~),
  4. zaznaczyć dane w tabeli atrybutów,
  5. wybrać w tabeli atrybutów narzędzie - Pokaż na mapie.

  Potwierdzenie przekazania danych można uzyskać w następujący sposób:

  1. przejść do Panelu zarządzania,
  2. wybrać zakładkę Rejestry,
  3. otworzyć Magazyn raportów,
  4. odnaleźć raport z zasilenia, którego potwierdzenie chce się wygenerować (Kategoria: Raport z zasilenia) oraz wybrać opcję Szczegóły,
  5. w nowym oknie otworzy się widok raportu z informacją o dokonanym zasileniu, który można pobrać na dysk lokalny.

  Postać elektroniczna to dane wektorowe (np. formatach np. Shapefile (wymagane 4 pliki w formacie DBF, PRJ, SHP, SHX), GML, KML, GPX, XML, TAB, GeoJSON, DXF, DGN, DWG, CSV) posiadające bezpośrednie odniesienie przestrzenne, w obowiązującym w Polsce układem współrzędnych (z pominięciem układów lokalnych), z dokładnością położenia co najmniej 1 metra.

  Jednocześnie należy podkreślić, że do systemu PIT nie wprowadza się  danych rastrowych (plików graficznych lub projektów graficznych np. jpg,tif, pdf, .cdr,.psd, svg), a podmiot który posiada takie dane nie jest zobowiązanych do ich konwersji.

  Mając na uwadze powyższe, podmioty posiadające dokumenty analogowe (papierowe) również nie mają obowiązku ich digitalizacji.

  Rodzaj danych

  Posiadane w postaci elektronicznej dane o istniejącej, własnej infrastrukturze technicznej (która może służyć do umieszczenia w nim lub na niej elementów infrastruktury telekomunikacyjnej) i kanałach technologicznych

  Posiadane w postaci elektronicznej dane o planach inwestycyjnych
  finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych

  O stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu

  O stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego

  Zarządca drogi

  x - kanały technologiczne

  (art. 29d ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

  x - kanały technologiczne

  (art. 29d ust.4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   

   

  Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek

   

   

   

  x (art. 29d ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

  Operator sieci

  x (art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

  x (art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

  x (art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   

  Zarządca terenu zamkniętego

  x (art. 29 ust.3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) – dane przekazuje się na wniosek Prezesa UKE

   

  x (art. 35a ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   

  GUGiK

  x (art. 29d ust. 1-2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   

   

   

  Inne podmioty

  x (art. 29d ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) – dane przekazuje się na wniosek Prezesa UKE

   

   

   

  Zarządca nieruchomości (co najmniej 10 budynków)

   

   

  x (art. 35a ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   

  Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

   

   

  X (art. 29b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

  art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach)

   

  Użytkownik po otworzeniu tabeli atrybutów gromadzącej dane o infrastrukturze technicznej w portalu mapowym ma możliwość uzyskania informacji o kontakcie w zakresie jej elementu. Dane kontaktowe są definiowane na etapie zakładania konta podmiotu w PUE (w celu poprawnego złożenia „Wniosku o dostęp do PIT” i dalszej pracy w Systemie PIT, należy utworzyć konto podmiotu (organizacji, firmy) oraz przypisać przedstawiciela).

  Dane kontaktowe wprowadzone w powyższym formularzu, będą następnie prezentowane w tabeli atrybutów jako dane do kontaktu w sprawie wprowadzonych przez użytkownika elementów infrastruktury technicznej.

  Użytkownik może samodzielnie sprawdzić czy stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały przez niego wprowadzone poprzez wyszukanie w portalu mapowym warstwy „Stawki za zajęcie pasa drogowego”. Warstwę tę należy oznaczyć jako widoczną (na mapie oznaczona kolorem zielonym), a następnie wybrać umieszczoną obok niej ikonę „i”, która zmieni swój kolor na zielony. W widoku mapy należy odszukać obszar danej jednostki samorządu terytorialnego i wybrać go za pomocą lewego przycisku myszy. Użytkownikowi wyświetli się okno, w którym wyświetlone będą wprowadzone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.

  Najczęstszymi przyczynami pojawienia się tego typu błędu są:

  1. kodowanie znaków  (np. UTF-8-bom zamiast UTF-8)
  2. Nieprawidłowy separator dla pliku csv (powinien być nim przecinek)
  3. Struktura danych spowodowana znakami specjalnymi  (np. tabulatory, przecinki najczęściej w identyfikatorze)
  4. Struktura zapisu geometrii WKT (należy uważać na dodatkowe spacje i znaki w zapisie LINESTRING (X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3))